Integritetspolicy

Integritets- och cookiepolicy för UNI Global Unionens webbplats

Integriteten på nätet är viktig för UNI Global Union. Denna policy gäller för alla sidor som UNI Global Union tillhandahåller. Den gäller inte för sidor som finns hos andra organisationer, inklusive våra dotterbolag, som har sina egna sekretesspolicyer.

UNI Global Unionen kan använda den information som samlas in om dig för att bättre förstå hur webbplatsen används och för att skicka dig information om UNI Global Union som du har begärt eller som kan anses vara av intresse för dig.

För att förstå hur din personliga information kommer att behandlas, vänligen läs följande policy. Denna policy kan ändras från tid till annan, så läs den regelbundet.

 

 Vilken identifierbar information samlas in från dig?

Vilken typ och mängd information som UNI Global Union tar emot och lagrar beror på hur du använder webbplatsen. Du kan komma åt de flesta av UNI Global Unions sidor utan att ange vem du är och utan att avslöja några personuppgifter.

UNI Global Union samlar inte in information som identifierar dig personligen (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) om inte denna information lämnas ut frivilligt. I vissa fall begär UNI Global Union information som identifierar dig personligen i syfte att tillhandahålla dig specifika tjänster eller korrespondera med dig. Information som du lämnar på detta sätt kommer inte att delas med någon tredje part, utom när det behövs för att tillhandahålla en begärd tjänst.

 

Vi sparar dina personuppgifter enligt följande:

(a) Användningsuppgifter sparas i högst tre år efter det att dina personuppgifter senast loggades in på webbplatsen;

(b) Förfrågningsuppgifter kommer att sparas under minst 12 månader efter det att förfrågan lämnats in och högst 2 år efter det att förfrågan lämnats in;

(c) Korrespondensuppgifter kommer att sparas under minst 12 månader efter inlämningsdatumet och högst 3 år efter den senaste korrespondensen.

 

Hur använder UNI Global Union informationen?

UNI Global Union distribuerar, säljer eller hyr inte ut användarinformation till någon. UNI Global Unionen använder den information som samlas in om dig för att förbättra sin förståelse för webbbesökare och för att skicka information som du har begärt eller som kan anses vara av intresse för dig. Viss information som identifierar webbplatsanvändare vidarebefordras till tredje part för rent teknisk och administrativ behandling. Dessa parter har inte rätt att distribuera, sälja eller hyra ut användarinformation.

 

Vem samlar in informationen?

Alla personuppgifter som du lämnar ut på UNI Global Unions webbplats delas endast med UNI Global Union, om inget annat anges.

 

Säkerhet för personuppgifter

Vi har åtagit oss att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

Dina uppgifter lagras på vår webbplats på UNIPRODB01, som är säker och baserad i Västeuropa och ägs av Microsoft. Uppgifterna är inte tillgängliga eller används av serverföretaget. Du hittar den relevanta sekretesspolicyn här.

Dina uppgifter lagras också på säkra datorer på våra kontor i Nyon i Schweiz.

Ditt namn och din e-postadress lagras också i Campaign Monitor, som är det e-postsystem vi använder för att skicka information om evenemang och uppdateringar av policyer till dig. Campaign Monitor använder eller delar inte dina uppgifter med någon annan. Du hittar Campaign Monitors sekretesspolicy här.

Vi lagrar inga papperskopior av dina uppgifter.

 

Vem får UNI Global Union dela uppgifterna med?

Som en allmän regel kommer UNI Global Union inte att avslöja någon information som identifierar dig personligen, utom med ditt tillstånd eller om det krävs enligt lag.

 

Vilka valmöjligheter har du när det gäller insamling, användning och distribution av uppgifterna?

All information om UNI Global Union-produkter som du registrerar dig för att få kommer att skickas till dig elektroniskt eller på annat sätt. På vissa sidor på UNI Global Unions webbplats uppmanas du att ange om du är intresserad av att få information om UNI Global Union via e-post. Om du inte väljer detta alternativ kommer du inte att föras upp på någon sändlista.

 

Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är:

(a) rätten till tillgång;

(b) rätten till rättelse;

(c) rätten till radering;

(d) rätten att begränsa behandlingen;

(e) rätten att invända mot behandlingen;

(f) rätten till dataportabilitet;

(g) rätten att klaga till en tillsynsmyndighet, och

(h) rätten att återkalla samtycke.

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, om vi gör det, tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information. Denna ytterligare information omfattar uppgifter om ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna. Under förutsättning att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att ge dig en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian kommer att tillhandahållas gratis, men ytterligare kopior kan bli föremål för en rimlig avgift.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter omfattar följande: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt; du återkallar ditt samtycke till samtyckesbaserad behandling; du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen sker för direkt marknadsföring; personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen omfattar när behandlingen är nödvändig för att utöva yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är följande: du bestrider att personuppgifterna är korrekta; behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen, i väntan på att invändningen ska verifieras. Om behandlingen har begränsats på denna grund kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla dem på annat sätt: med ditt samtycke, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller av hänsyn till ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att: utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva någon officiell myndighet som vi har fått, eller för att tillgodose våra eller en tredje parts legitima intressen. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av personuppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som rör din särskilda situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

(a) samtycke, eller

(b) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, och sådan behandling utförs med automatiserade medel, har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller dock inte om den skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagarna har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Du kan göra detta i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen sker.

Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandlingen före återkallandet.

Du kan utöva alla dina rättigheter i samband med dina personuppgifter genom att skriftligen meddela oss eller via e-post, utöver de andra metoder som anges i detta avsnitt.

Meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

Om kakor

En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen "permanenta" cookies eller "sessionscookies": en permanent cookie lagras av webbläsaren och förblir giltig fram till det fastställda utgångsdatumet, såvida inte användaren raderar den före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarsessionen när webbläsaren stängs. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som identifierar en användare personligen, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till den information som lagras i och erhålls från cookies.

 

Cookies som vi använder

Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och våra tjänster (cookies som används för detta ändamål är: Google Analytics och

(b) för att lagra dina preferenser när det gäller användningen av cookies mer generellt (cookies som används för detta ändamål är: [identifiera cookies]).

Cookies som används av våra tjänsteleverantörer:

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om användningen av webbplatsen med hjälp av cookies. Den insamlade informationen om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://policies.google.com/privacy. Google Analytics ställer in följande cookies:

_ga - Används för att särskilja användare. Upphör att gälla efter 2 år.

_gid - Används för att särskilja användare. Upphör att gälla efter 24 timmar.

_gat - Används för att strypa begärshastigheten. Upphör att gälla efter 1 minut.

 

Cookies som används på vår webbplats:

Vår webbplats kan ställa in följande cookies för att den ska fungera fullt ut:

has_js - Lagrar om Javascript är aktiverat eller inte i användarens webbläsare. Förfaller omedelbart.

SSESSbcf898ca458c03939e434d8dca902ba0 - Lagrar en inloggad användares sessionsuppgifter. Förfaller efter 20 dagar.

Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

 

Hantering av cookies

I de flesta webbläsare kan du vägra att acceptera cookies och radera cookies. Metoderna för att göra detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om hur du blockerar och raderar cookies via dessa länkar:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ( krom );

(b) https://support.mozilla. org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-... (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ ( Opera );

(d) https://support.microsoft. com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer... (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 ( Safari ), och

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy ( Edge ).

Om du blockerar alla cookies kommer det att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår webbplats.

 

Våra uppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av UNI Global Union (UNI).

Vi är registrerade och hemmahörande i Nyon, Schweiz.

Vårt huvudsakliga verksamhetsställe är UNI Global Union, 8-10 Avenue Reverdil, CH-1260 NYON, Schweiz.

Du kan kontakta oss:

(a) per post till den postadress som anges ovan;

(b) genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen;

(c) per telefon, på det kontaktnummer som publiceras på vår webbplats från tid till annan;

(d) via e-post, genom att använda den e-postadress som publiceras på vår webbplats från tid till annan;

 

ANVÄNDARVILLKOR

Den här webbplatsen ägs och drivs av UNI Global Union (UNI) - en icke-statlig och ideell organisation som är registrerad som en förening enligt schweizisk lag med säte i Nyon, Schweiz.

Den här webbplatsen innehåller information, data, dokument, politik, förfaranden, riktlinjer, bilder och allmän information som utarbetats av UNI Global Union. Informationen är skyddad av upphovsrätten.

Genom att besöka och surfa på denna webbplats accepterar du dessa villkor utan begränsning eller förbehåll. Du är medveten om att alla personer som inte accepterar dessa villkor i sin helhet inte har rätt att få tillgång till, surfa, hänvisa till eller använda denna webbplats eller någon information som finns på den. Du garanterar och försäkrar härmed UNI Global att du inte kommer att använda webbplatsen eller någon del av den utan UNI Global:s uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande, eller på något sätt som: (i) skulle strida mot någon tillämplig lag eller förordning, (ii) skulle göra intrång i nationella eller internationella upphovsrätter, varumärken, servicemärken eller andra immateriella rättigheter eller moraliska rättigheter för tredje part, (iii) skulle kränka andras privatliv, icke-offentlighet eller andra personliga rättigheter, eller (iv) skulle vara felaktig, inexakt, ur sitt sammanhang, ärekränkande, obscen, hotfull, kränkande eller hatisk på något sätt. Du samtycker till att använda denna webbplats endast för lagliga ändamål och på ett sätt som är rimligt förenligt med alla skriftliga tillstånd som du har fått från UNI. UNI kan, efter eget gottfinnande, ändra eller revidera dessa villkor när som helst genom att lägga ut dessa ändringar online och utan förvarning. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att sådana ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa villkor i deras ändrade form. Du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de då gällande villkoren som du är bunden av. Om Uni Global Union inte utövar eller verkställer en friskrivningsklausul eller hävdar någon av sina rättigheter enligt dessa villkor ska detta inte anses vara ett avstående från sådana rättigheter eller hindra senare utövande eller verkställighet av sådana rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte kan verkställas ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse i dessa villkor.

Informationen innehåller också information från olika tredje parter ("information från tredje part") som varken godkänns eller stöds av UNI eller sponsorer som är anslutna till denna webbplats och som inte nödvändigtvis återspeglar UNI:s politik, förfaranden, standarder eller riktlinjer.

UNI har lagt fram informationen och informationen från tredje part på denna webbplats med all vederbörlig omsorg, men UNI garanterar inte och försäkrar inte att informationen eller informationen från tredje part är fri från fel eller utelämnanden. Informationen och informationen från tredje part tillhandahålls under förutsättning att UNI och deras respektive anställda inte har något ansvar (inklusive ansvar på grund av försumlighet) gentemot användarna för förlust, skada, kostnad eller utgift som uppkommit eller uppstår på grund av att någon person använder eller förlitar sig på informationen och/eller informationen från tredje part, oavsett om det orsakats av fel, försumlighet, utelämnande eller felaktig information i informationen eller informationen från tredje part eller på annat sätt. Även om informationen och informationen från tredje part anses vara riktiga och korrekta vid tidpunkten för offentliggörandet kan förändringar i omständigheterna efter tidpunkten för offentliggörandet påverka riktigheten av informationen och informationen från tredje part. Informationen och informationen från tredje part kan ändras utan föregående meddelande, och UNI är inte och kommer inte att vara ansvarig på något sätt för riktigheten i den information som skrivs ut och lagras eller på något sätt tolkas och används av en användare.

UNI Global Unionen tar inget ansvar för informationens och/eller tredjepartsinformationens exakthet, aktualitet, tillförlitlighet och korrekthet eller för exaktheten, aktualiteten, tillförlitligheten och korrektheten hos länkar eller hänvisningar till informationskällor (inklusive webbplatser) utanför denna webbplats. Länkar till andra webbplatser kontrolleras inte av UNI och tillhandahålls endast i informationssyfte.

Även om man har varit noga med att tillhandahålla dessa länkar som lämpliga referenskällor, är det på grund av Internetinnehållets föränderliga natur användarnas ansvar att göra egna undersökningar, beslut och förfrågningar om den information som hämtas från andra Internetplatser.

Tillhandahållandet av dessa länkar innebär inte att UNI godkänner, inte godkänner, stöder eller vinner kommersiellt på detta.

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Nyon, Schweiz. Om någon besökare eller användare använder denna webbplats på ett brottsligt sätt ska detta leda till straffrättsliga åtgärder enligt schweizisk lag.

 

© - Copyright 2019 - UNI Global Union

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form eller överföras till någon annan person utan föregående skriftligt tillstånd från UNI, utom i de fall då detta är tillåtet enligt lokal upphovsrättslagstiftning eller om UNI inte uttryckligen har gett sitt skriftliga tillstånd.