Om

27-30 augusti 2023
Philadelphia

#UNIRisingTogether
Fackföreningsledare från alla kontinenter samlas i Philadelphia, USA, för UNI Global Unions sjätte världskongress.

"Vår kongress syftar till att inge hopp, ge näring åt solidaritet och väcka handling bland fackföreningar runt om i världen. Vi är glada över att resa oss tillsammans i Philadelphia för att staka ut en väg som kommer att förbättra arbetstagarnas liv över hela världen."

Christy Hoffman
Generalsekreterare, UNI Global Union

#UNIRisingTogether

UNI Global Unionens sjätte världskongress kommer att äga rum söndag 27 augusti till onsdag 30 augusti 2023 på Philadelphia Convention Centre i Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Under temat "Rising Together" kommer kongressen att samla fackföreningsledare som representerar 20 miljoner arbetstagare världen över för att bygga upp en kraftsamling och fastställa ett handlingsprogram för de kommande fyra åren.

UNI Global Union har medlemsföreningar i mer än 150 länder och samlar arbetstagare inom tjänstesektorn för att vinna bättre jobb och bättre liv. Vi använder organisering, kollektiva förhandlingar, brett engagemang från intressenter och politiska kampanjer för att skapa förändring på global nivå samtidigt som vi stärker kapaciteten på gräsrotsnivå.

Enbart i USA representerar UNI:s medlemsförbund miljontals arbetstagare i så olika branscher som städning, vård, underhållning, post, detaljhandel, teknik, sport med mera.

 

Centrala teman

Kongressen kommer att visa upp de konkreta resultaten av UNIs globala arbete och våra medlemsförbunds arbete för att utvidga kollektivavtalsförhandlingarna, höja arbetstagarnas röster och möta vår tids utmaningar. Kongressens huvudteman är följande  

UNI kommer att hjälpa arbetande människor att flytta makten från ett fåtal till många genom en stark global fackföreningsrörelse. För att "resa sig tillsammans" kommer UNI att: få fackföreningarna att växa genom organisering; bygga makt i multinationella företag; och skydda och utvidga kollektivförhandlingarna.

Företagen måste respektera arbetstagarnas mänskliga rättigheter, oavsett var i världen de befinner sig. Vårt mål är att inrätta effektiva och rättsligt bindande instrument för att hålla multinationella företag ansvariga. Det innebär att säkerställa fackföreningarnas roll i alla skeden av bindande due diligence och att hålla investerare ansvariga för respekten för rättigheter i alla sina portföljbolag.

I takt med att digitaliseringen av arbetslivet accelererar bygger UNI och våra medlemsförbund kollektiv facklig makt för att förhandla om effekterna av den digitala omvandlingen. Arbetstagarna bör få del av fördelarna med distansarbete, algoritmiska ledningssystem och program för artificiell intelligens, och fackföreningarna har verktygen för att hantera riskerna.

De senaste åren har betonat behovet av arbetsplatsrepresentation och reglering för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. UNI och våra medlemsförbund fortsätter också att utveckla strategier för att organisera - och förhandla - kring hälsa och säkerhet och för att främja oberoende hälso- och säkerhetskommittéer.

En hållbar framtid kräver en ny, inkluderande och grön ekonomisk modell. Detta kommer att kräva samordnade åtgärder för att uppnå löneökningar och ökad köpkraft för alla. Det sociala skyddet som garanterar en skälig levnadsstandard måste utökas, och vi kommer att fortsätta våra kampanjer för en mer inkluderande global ekonomi.

UNI har en stolt tradition av att arbeta tillsammans för en värld av rättvisa, jämlikhet och solidaritet och att stå upp mot rasism och diskriminering i alla dess former. Ekonomisk rättvisa kan inte uppnås utan rasmässig rättvisa och kampen mot rasism och nationalism som underblåses av extremistiska partier och regeringar i många länder är fortfarande avgörande. Vårt åtagande att bekämpa fördomar mot HBTQI-arbetare är en viktig del av detta arbetsområde, och vi fortsätter att arbeta med andra GUF för att samordna åtgärder för att ta itu med HBTQI-frågor.

Vi inser att klimatkrisen är den mest akuta fråga som mänskligheten står inför. Det finns ett akut behov av åtgärder för att övergå till en koldioxidsnål ekonomi och fackföreningarna måste stå i centrum för denna omvandling. UNI utvecklar sitt arbete med klimatfrågor för att stödja medlemsförbunden i gröna kollektivförhandlingar, säkerställa att våra medlemmars röster hörs i de globala klimatdebatterna och identifiera sektorsspecifika utmaningar och strategier för att stödja en rättvis övergång för tjänstearbetare.

Den utbredda diskrimineringen i arbetslivet - i alla dess former - är ett växande hinder för ett verkligt rättvist och jämlikt samhälle. Könsrelaterat våld, särskilt våld i hemmet, sköt i höjden under covid-19 och skapade en skuggpandemi. Könsrelaterade frågor kan inte hanteras isolerat, och som fackföreningar är kollektivförhandlingar ett viktigt verktyg för att främja jämställdhet, mångfald och inkludering. UNI fortsätter att vara ledande i jämställdhetsfrågor och engagerar sig aktivt för att få slut på löne- och pensionsgapet mellan könen, stödja lika deltagande på arbetsmarknaden och se till att utbildnings- och utvecklingsprogram för kvinnor passar deras arbetslivsarrangemang.

Unga människor löper fortfarande tre gånger så stor risk att bli arbetslösa, vilket skapar stor instabilitet bland unga arbetstagare. Det är avgörande att involvera unga medlemmar i utformningen, diskussionen och antagandet av politik som rör den nya arbetsvärlden, men vi måste också fortsätta att skapa utrymme för unga människor i våra fackföreningar. Ungdomsfrågor bör ingå i kollektivavtal och förhandlingskrav och vi måste se till att unga fackföreningsmedlemmar får ordentligt tillträde till deras beslutsfattande organ.

UNI är stolt över sitt arbete för en fredlig värld, men geopolitiska spänningar gör tyvärr att vi är långt ifrån att uppnå fred för alla. UNI är tydlig med att en universell och varaktig fred endast kan skapas genom social rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter och en anständig levnadsstandard för alla. Detta innebär att vi måste fortsätta att skydda men också försöka utvidga det demokratiska utrymmet och fortsätta att kampanja för nedrustning så att de pengar som går till vapen istället kan användas för socialt skydd och inkluderande tillväxt och utveckling. Länder av särskilt intresse kommer också att lyftas fram under denna punkt på dagordningen.

UNI Global Fackligt ledarskap

Biografier
Läs mer om UNIs globala ledarskapsteam.

Christy Hoffman valdes till generalsekreterare för UNI Global Union 2018, efter att ha varit biträdande generalsekreterare sedan 2010 och tidigare chef för UNI Property Services. Under hennes ledning ökade UNI sin synlighet och sitt engagemang för arbetstagarnas inflytande genom fackföreningarna, stärkte sin förmåga att påverka företagens beteende genom investerar- och juridiska strategier och samordnade förhandlingar och politiska åtgärder mot pandemin och dess konsekvenser i UNIs sektorer.

Hon har också spelat en avgörande roll i utvecklingen av UNIs organiseringsprogram, som bl.a. innebär att man vinner avtal med multinationella företag för att säkra rätten att organisera sig och stödja kampanjer genom utbildning, kapacitet och solidaritet.

Hennes arbete på UNI följde på mer än 25 års erfarenhet som fackligt aktiv i USA, först som förtroendevald för IAM på en jetmotorfabrik, senare som organisatör och slutligen som juridisk rådgivare för amerikanska fackföreningar som Gruvarbetarna, Teamsters och SEIU.

Christy är en inflytelserik förespråkare för företags ansvarsskyldighet och arbetstagares mänskliga rättigheter, och förhandlade fram det banbrytande avtalet om brand- och byggsäkerhet i Bangladesh, nu känt som det internationella avtalet, och skiljedomade om dess bestämmelser. Dessutom har hon varit en ledande röst för värdigt arbete i den digitala tidsåldern.

Christy har en Juris Doctor från NYU Law School och en BA i ekonomi från Smith College.

Alke Boessiger blev biträdande generalsekreterare för UNI Global Union i juni 2018, där hon leder UNI:s personal, ekonomi och administration och övervakar ett antal strategiska politikområden samt engagemanget för externa intressenter.

Hon har haft ledande befattningar inom UNI i tjugo år och var tidigare chef för två av UNIs största sektorer, Handel och ICTS, där hon bidrog till att säkra många globala avtal som skyddar arbetstagarnas rättigheter i multinationella företag, inklusive de globala detaljhandlarna Carrefour och Inditex.

Hon är medlem i styrkommittén för International Accord, ett juridiskt bindande avtal mellan multinationella företag, detaljhandlare och fackföreningar som förbättrar hälso- och säkerhetsstandarderna i Bangladesh, det globala navet för tillverkning av snabbmode. Nyligen spelade Alke en nyckelroll i förhandlingarna om ett avtal som utvidgar International Accord till Pakistan för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen i det landet. Hon är också direktör för RMG Sustainability Council.

Alkes tidiga karriär omfattar kampanjer och organisationsarbete på ver.di, det tyska fackförbundet för tjänstesektorn, efter att ha arbetat på Deutsche Bank där hon var medlem i kollektivavtalskommissionen för den tyska banksektorn.

Alke Boessiger föddes 1973 i den östtyska staden Potsdam och talar tre språk flytande.

Den argentinske fackföreningsledaren Ruben Cortina valdes till världsordförande för UNI Global Union 2018. Som ordförande har han hjälpt UNI under pandemin att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, försvara mänskliga rättigheter och öka organiseringen.

Ruben var tidigare ordförande för UNI Americas under tre på varandra följande mandatperioder där han arbetade för att utöka organiseringen och stärka fackföreningarna i Nord- och Latinamerika. Han var också chef för UNI Handel globalt.

Ruben har en lång meritlista som facklig aktivist och har varit facklig ledare i Federation of Commerce and Services Employees (FAECYS) i över trettiofem år, där han är sekreterare för internationella frågor.

Tidigare i sin karriär valdes Ruben till sekreterare för kultur och facklig utbildning i Buenos Aires stads lokala fackförening, vilket ledde till att han fick flera höga befattningar inom Argentinas arbetsmarknadsministerium, bland annat som direktör för internationella frågor.

Som högljudd studentledare tvingades Ruben avbryta sin juristexamen och gömma sig under landets militärdiktatur, innan han senare återvände till sina studier. Han är nu en av Argentinas främsta experter på arbetsrätt och universitetsprofessor, samt chef för Labour World Institute i landet, som ägnar sig åt forskning och utbildning i fackliga frågor.