30:e mötet för UNI Asia & Pacific Executive Committee stärker strategiska mål, politiskt arbete och påverkansarbete

26.04.22

30:e mötet för UNI Asia & Pacific Executive Committee stärker strategiska mål, politiskt arbete och påverkansarbete

UNI Asia & Pacific (Apro) Executive Committee höll sitt 30:e möte den20-21 april 2022. Regionala ledare från 12 länder delade med sig av utvecklingen i hela regionen och fördubblade sina åtaganden för att utöka organisering och kollektiva förhandlingar samt stärka demokrati, mänskliga rättigheter och solidaritet.

UNI Apros ordförande Akihiko Matsuura öppnade mötet med en hyllning till alla fackföreningsmedlemmar, arbetstagare och de som föll offer för COVID-19 och alla civila offer för militärkuppen i Myanmar och den ryska invasionen av Ukraina nyligen. De hedrade också broder Yang Byoung-Min, tidigare ordförande för Korean Financial Industry Union (KFIU), som avled i mars vid 64 års ålder.

MÖTETS HÖJDPUNKTER

Ordförande Matsuura, UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman och gästtalaren Shoya Yoshida, generalsekreterare för ITUC i Asien och Stillahavsområdet, tog upp den senaste utvecklingen när det gäller angreppen på demokratin och arbetstagarnas rättigheter i Asien och Stillahavsområdet under det senaste året.

Fackföreningarna och deras medlemmar är fortfarande utsatta för allvarliga påtryckningar i Hongkong, Afghanistan, Myanmar och Filippinerna. Samtidigt riskerar arbetstagarnas rättigheter att undergrävas i bland annat Indien och Indonesien.

Globalt sett har nya kriser tagit människors uppmärksamhet från pandemin. Rysslands invasion av Ukraina hotar att störa och leda till en omorientering av världsordningen som sannolikt kommer att påverka världsekonomin under det kommande året. Utöver dessa nya geopolitiska och ekonomiska utmaningar måste fackföreningsrörelsen fortsätta att hålla sig till de befintliga prioriteringarna för organisering och fackligt utvecklingsarbete samtidigt som den fortsätter att vidta konkreta åtgärder för att ta itu med pågående problem som pandemin har skapat.

UNI Apro Plan för organisering och facklig utveckling

I detta sammanhang godkände mötet de nya organisationsplanerna för de kommande åren. Detta inkluderar arbetet med att utveckla två organiseringscentra i Sydasien och Sydostasien, med UNI:s befintliga centra på andra håll som förebild. En digital organisatör kommer att läggas till för att komplettera och stödja regionens medlemsförbundens organiseringsarbete på nätet.

UNI Apro kommer också att fortsätta att sträva efter konstruktiva sociala partnerskap och relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare för att skapa säkra och hållbara arbetstillfällen. Dessa ansträngningar kommer att förstärkas genom ett effektivt genomförande av globala avtal och genom att använda multilaterala riktlinjer som ett verktyg för organisering.

När pandemin avtar kommer UNI Apro dessutom att samordna sig med den nya politiska kapaciteten vid UNI och fokusera sina insatser på policy- och påverkansarbete om geopolitisk rättvisa, klimaträttvisa och andra aktuella frågor. Regionen kommer att intensivt engagera de anslutna organisationerna för att utveckla politiska riktlinjer som är lämpliga för Asien och Stillahavsområdet.

Uppdateringar från anslutna företag

Mötet lyssnade till rapporter från medlemsförbund som berättade om både utmaningar och resultat.

FIEUN från Nepal, som är det enda fackförbundet inom finanssektorn i Nepal, har ökat sitt medlemsantal mångdubbelt tack vare det stöd som UNI och UNI Apro gav genom organisationsinitiativen. År 2021 lyckades den framgångsrikt öka det avgiftsbetalande medlemskapet i UNI med nästan 400 procent. CTWU Taiwan rapporterade om hur de lyckades säkra bättre löneförhöjningar och flera förmåner trots att de inledde en pågående strejk för att pressa ChungHwa Telecom att föra en dialog med facket om företagets omorganisationsplaner.

Vissa medlemsorganisationer rapporterade också om positiva förändringar av lagar som påverkar arbetstagarnas rättigheter i deras länder.

Indonesiens författningsdomstol beslutade i slutet av 2021 att omnibuslagens kapitel om skapande av arbetstillfällen är författningsstridigt och måste åtgärdas inom två år. ASPEK Indonesien följer aktivt denna utveckling och för en dialog med alla relevanta partner för att se till att de artiklar i lagstiftningen som skadar arbetstagarnas rättigheter stryks ur lagen.

VNUICW berättade att den senaste ändringen av den vietnamesiska arbetslagstiftningen ökade täckningen av välfärdsförmåner för arbetstagare som inte omfattas av någon industriell förhandlingsenhet. Den maximala övertiden har begränsats till 200-300 timmar per år för de flesta branscher. Landet kommer också att ratificera ILO:s konvention 87 år 2023.

KFIU Korea meddelade att ILO-konventionerna 29, 87 och 98 trädde i kraft den 20 april 2022. Konventionerna ger de koreanska fackföreningarna ytterligare befogenheter att kräva bättre inhemska lagar och politik.

SDA Australien rapporterade att man lyckats få igenom en lag som skärper straffen för våld från tredje part mot handelsanställda. På samma sätt strävar många medlemsförbund efter att påverka sina regeringar att ratificera ILO:s nya konvention 190.

Demokrati, mänskliga rättigheter och den fackliga situationen 

Mötet gick igenom den senaste situationen i Myanmar, som rapporterats av UNI Apros regionala sekreterare Rajendra Acharya, och antog enhälligt ett nytt uttalande om Myanmar.

I uttalandet upprepar kommittén sitt fördömande av militärkuppen den 1 februari 2021. Den konstaterade att trots internationella och regionala insatser har situationen inte förbättrats - med mer än 1 700 dödade, tiotusentals godtyckligt fängslade och mer än 400 000 fördrivna.

Det uppmanar alla ledare i Asien och Stillahavsområdet att öka trycket på juntan att lämna tillbaka makten till de demokratiskt valda civila ledarna och uppmanar alla internationella och regionala företag att avstå från affärsförbindelser som finansierar juntans angrepp på det myanmariska folkets mänskliga rättigheter. Slutligen upprepade man solidariteten med alla människor i Myanmar. 

Mötet enades om att distribuera uttalandet till alla medlemsförbund i regionen och uppmuntra dem att använda det som ett verktyg för lobbying i sina egna länder. UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman uttryckte sin uppskattning för rapporten och uttalandet och meddelade att uttalandet skulle läggas fram för ytterligare godkännande vid det kommande mötet med UNI:s världsledningskommitté. Hon lovade också att UNI skulle fortsätta att utöva påtryckningar på de internationella banker som de är i dialog med för att de ska göra mer för att stoppa eller minska den finansiella verksamheten i Myanmar. 

Vid mötet hölls dessutom flera uppdateringar från medlemsföreningar i Korea och Filippinerna. I Koreas senaste presidentval valdes en kandidat från ett konservativt parti som har gjort arbetarfientliga utfästelser under kampanjen. Filippinerna genomgår sitt eget presidentval där de populära kandidaterna är sonen till den avlidne diktatorn Ferdinand Marcos och hans vicepresidentkandidat Sara Duterte, dotter till den avgående presidenten som inledde ett blodigt krig mot drogerna i landet. Mötet noterade den svåra situationen i Hongkong, där den nyligen antagna lagen om nationell säkerhet hindrar medlemsförbundens säkra och effektiva deltagande i internationella möten.

Förberedelser för densjätte regionala UNI Apro-konferensen

Mötet avslutades med att man enades om att inleda förberedelserna för densjätte regionala UNI Apro-konferensen och med tanke på pandemiförstörningarna att den skulle hållas 2024 i stället för 2023. 

Nyheter

UNI Asien och Stillahavsområdet