Europeiska kommissionen har i dag offentliggjort den europeiska vårdstrategin. Oliver Roethig, regional sekreterare för UNI Europa, den europeiska fackföreningsfederationen för arbetstagare inom tjänstesektorn, inklusive vårdsektorn, reagerade på strategin:

"Den europeiska vårdstrategin har rätt diagnos, men den är inte tillräckligt effektiv för att föreskriva den nödvändiga behandlingen. Den pekar med rätta ut dåliga arbetsvillkor som en central orsak till de dödliga bristerna i vårdsystemen i hela Europa. Kvaliteten på den vård som våra äldre och utsatta får kan inte frikopplas från vårdpersonalens villkor.

"Strategin misslyckas dock med att utöka arbetstagarnas verktyg för att förbättra sina villkor. Människor drivs bort från vården och får jobb inom andra sektorer, där förhållandena är mindre ansträngande och lönen bättre. För att åtgärda den enorma arbetskraftsomsättningen inom sektorn krävs stora förändringar inom hela sektorn som får för lite utrymme i EU:s dokument - särskilt en utvidgning och förstärkning av kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas organisationsrättigheter.

"För att uppnå en säker personalstyrka och den kvalitetsstandard på vården som allmänheten förväntar sig måste jobben inom sektorn vara attraktiva. Det första steget är att se till att lönerna för den övervägande kvinnliga och invandrade arbetskraften är tillräckliga för att försörja en familj på ett värdigt sätt. Med den pågående energikrisen och en inflation på över 9 procent är det bästa sättet att behålla den nuvarande arbetskraften och locka till sig ny arbetskraft att ge arbetstagarna inflytande på arbetsplatsen."

Investering

"Strategin lyfter fram behovet av större investeringar i vården. Investeringar i sig själva är dock inte tillräckliga. Strategin sätter inte ribban tillräckligt högt för vilken typ av investeringar som behövs.

"För att åstadkomma verkliga förbättringar av vårdkvaliteten måste alla investeringar uppfylla vissa minimikrav. För att se till att investeringarna går till skyddsutrustning, utbildning av arbetstagare, säkra personalnivåer, god infrastruktur, sjuklön för självisolering eller hälso- och säkerhetskommittéer är ett starkt arbetstagarinflytande grundläggande.

"Pandemin visade att när arbetstagarna kunde förhandla kollektivt på ett effektivt sätt använde de sitt inflytande för att få skyddsutrustning, utbildning i förebyggande metoder och upprätta säkerhetsprotokoll. Europa måste dra lärdom av detta och ge arbetstagarna inflytande över tillhandahållandet av vårdtjänster genom kollektiva förhandlingar på arbetsplats- och sektorsnivå.

"För att åtgärda vården måste vi fokusera på dem som behöver den och på dem som levererar den. I många länder i Europa lägger regeringarna ut vårdarbetet på privata företag. Det är ett måste att se till att arbetstagarna i dessa företag får komma till tals genom en fackförening. Det är positivt att strategin lyfter fram behovet av att all offentlig upphandling inom sektorn ska vara socialt ansvarsfull. För att nå dit måste alla offentliga kontrakt och tillhandahållandet av tjänster endast gå till företag eller icke vinstdrivande tjänsteleverantörer som har kollektivavtal med sina anställda."

"De problem som arbetstagare inom långtidsvården står inför kan endast lösas genom en stark social dialog på alla nivåer. UNI Europa har åtagit sig att tillsammans ta itu med odeklarerat arbete, arbetskraftsexploatering och låg kollektivavtalstäckning. Kommissionens tillkännagivande om en ny sektoriell social dialog för sociala tjänster är ett utmärkt exempel på hur olika organisationer kan samarbeta, forma framtidens arbete och skapa rättvisa och hållbara lösningar för både anställda, tjänsteleverantörer och användare."

Ända sedan före pandemin har UNI Europa drivit på för att få till stånd en EU-omfattande politik som höjer standarden inom vårdsektorn - både för anställda och vårdtagare. Nyligen publicerade organisationen en flerårig studie, RETAIN-projektet, om orsakerna till och lösningarna på personalkrisen inom långtidsvården. För mer information om lösningar på krisen med brist på arbetskraft inom långtidsvården, se UNI Europa:s senaste rapport.

Mer information: