En ny rapport från UNI Global Union visar att Covid-19 har utlöst en pandemi av våld mot detaljhandelsanställda runt om i världen.

Rapporten, som samlar bevis från fackliga studier i över 20 länder, visar att även om kundvåld mot butiksanställda var långt ifrån ovanligt före pandemin, har det sedan dess stigit till alarmerande nivåer.

Den omfattande rapporten från UNI Commerce, som stöddes av Union to Union, beskriver hur fackföreningarna reagerar på ökningen av övergrepp, våld och trakasserier inom detaljhandeln genom att driva igenom ny lagstiftning, förhandla fram skyddsåtgärder och kampanja för att förbättra kundernas beteende.

Studierna visar att anställda i detaljhandeln löper störst risk när de ber kunderna att följa Covid-19 restriktioner, t.ex. maskbärning och social distansering. I USA sköts till och med en butiksanställd ihjäl för att han bad en kund att bära mask.

I en undersökning av fackförbundet SDA i Australien konstaterades att en av fem anställda uppgav att de hade blivit hostade eller spottade på under pandemin, och 88 procent av de som svarade på en SDA-enkät uppgav att de hade utsatts för verbala kränkningar från kunder.

I Storbritannien har våldet från kunderna fördubblats sedan pandemin, och nio av tio butiksanställda rapporterar att de har utsatts för övergrepp.

I Japan har orimliga klagomål och trakasserier ökat kraftigt, och arbetstagarna tillskriver pandemins effekter 36 procent av de kränkande kundbeteendena.

Studier visar ofta att kvinnliga handelsanställda är de som drabbas hårdast av kundmissbruk och även drabbas hårdast av sexuella trakasserier. Ungefär 56 procent av de tillfrågade butiksarbetarna i Finland rapporterade att de upplevt sexuella trakasserier från kunder, medan 58 procent av kvinnorna i Nigeria rapporterade att de upplevt könsrelaterat våld på jobbet. Mer än en tredjedel uppgav dock att när kränkningar rapporterades, skipades sällan rättvisa.

"Den här rapporten visar att våld mot handelsanställda är vanligt och utbrett i varje land, varje region och varje kontinent", säger Mathias Bolton, chef för UNI Commerce. "Men rapporten visar också att fackföreningarna tar krafttag - genom kampanjer, lagstiftning och kollektivavtal - för att skydda arbetstagarna. UNI Commerce kommer att göra allt vi kan för att befria sektorn från detta gissel, så att detaljhandelsanställda aldrig behöver acceptera våld som en del av jobbet."  

UNI uppmanar regeringarna att ratificera ILO Konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet och att införa och genomföra lagstiftning som skyddar arbetstagarna. UNI uppmanar också detaljhandeln att:

  • Anta en nolltoleranspolicy för våld.
  • Bekämpa det könsrelaterade våldet
  • samråda och förhandla med fackföreningar och
  • Vidta omedelbara åtgärder för att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin personal.

För engelska versioner av rapporten, se nedan. 

För andra språk, klicka här.