Sverige: Ångest, stress och trakasserier underblåsta av pandemin

16.11.22

Sverige: Ångest, stress och trakasserier underblåsta av pandemin

Enligt Statistiska centralbyrån och Arbetsmiljöverket* var våld och trakasserier (särskilt i form av sexuella trakasserier) oroväckande vanligt förekommande inom handelssektorn redan före pandemin.

- Exempelvis har 28 % av de kvinnliga arbetstagarna inom detaljhandeln upplevt sexuella trakasserier från tredje part under de senaste 12 månaderna, medan den totala andelen för alla kvinnliga arbetstagare på arbetsmarknaden var 4 %.

- På samma sätt rapporterade 10 % av kvinnorna inom detaljhandeln att de hade blivit sexuellt trakasserade av sina chefer eller kollegor under de senaste 12 månaderna, medan siffran var 3 % för alla sektorer.

- Den undersökning som gjordes av Handelsunionen i Sverige visade att trakasserier har en könsrelaterad inverkan. Medan 49 % av kvinnorna i detaljhandeln känner oro på grund av risken för trakasserier är andelen 30 % för männen i detaljhandeln.

- Sedan kom pandemin och gjorde butiksarbetarnas arbete och liv ännu mer komplicerat. A

En nyligen genomförd undersökning från Handels** visade att handelsanställda känner stor oro på grund av risken att bli smittade av Covid-19. De bakomliggande orsakerna var starkt kopplade till kundernas beteende, eftersom "kunder som inte håller avstånd" (83 %) och "kundernas okunniga attityder" (81 %) stod högst upp på listan över orsaker till att arbetstagarna kände stark oro.

Röster från frontlinjen: "Vi blev förolämpade av kunder som vi försökte skydda"

Följande citat från arbetstagare som deltog i Handels undersökning visar att arbetstagarna trakasserades av kunder som de försökte hjälpa och skydda.

- "Stressen för mig har främst kommit från det faktum att vi som anställda, som inte har någon auktoritet, måste skydda kunderna genom att se till att de följer restriktioner. Detta har lett till en stor ökning av situationer där vi utsätts för hot, aggressioner, förolämpningar och så vidare. Det är en stor påfrestning att veta att en negativ reaktion sannolikt kommer att komma när man är tvungen att säga något för att skydda andra."

- "Den mentala delen av arbetet i en butik har blivit svårare, vi har ett stort ansvar gentemot kunderna vilket innebär att vi ständigt måste påminna dem om att hålla avstånd, inte skapa trängsel och så vidare ... ofta blir man otrevligt behandlad." * https://handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2019/ensam-pa-jobbet.pdf ** https://handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2021/butiksanstalldas-halsa-under-covid-19-pandemin.pdf