x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Cookie-policy1. Inledning

1.1 UNI Global Union har åtagit sig att skydda integriteten för vår webbplats och våra besökare.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter för våra webbplatsbesökare och tjänsteanvändare; med andra ord, när vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter. Denna policy gäller för alla våra webbplatser.

1.3 Genom att använda UNI Global Unions webbplats och godkänna denna policy samtycker du till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

1.4 I denna policy avser "vi", "oss" och "vår" UNI Global Union. För mer information om UNI Global Union och hur du kontaktar oss, se avsnitt 12.

2. Hur vi använder dina personuppgifter

2.1 I detta avsnitt 2 har vi fastställt följande:

 • (a) de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi får behandla;
 • (b) Alla personuppgifter som vi inte fått direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter;
 • (c) de syften för vilka vi får behandla personuppgifter, och
 • (d) De rättsliga grunderna för behandlingen.

2.2 Vi kan komma att behandla uppgifter om din användning av vår webbplats och våra tjänster ("användningsuppgifter"). Användningsuppgifterna kan omfatta din IP-adress, geografiska plats, typ och version av webbläsare, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din användning av tjänsterna. Källan till användningsdata är vårt analytiska spårningssystem, Google Analytics. Dessa användningsuppgifter kan behandlas för att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

2.3 Vi kan komma att behandla information som finns i en förfrågan som du skickar till oss om varor och/eller tjänster ("förfrågningsuppgifter"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

2.4 Vi kan komma att behandla information som finns i eller är relaterad till meddelanden som du skickar till oss ("korrespondensuppgifter"). Korrespondensdata kan inkludera kommunikationsinnehållet och metadata som är kopplade till kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata i samband med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifterna kan behandlas för att kommunicera med dig och för att föra register. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen en korrekt administration av vår webbplats och verksamhet samt kommunikation med användarna.

2.5 Vänligen lämna inga andra personers personuppgifter till oss om vi inte uppmanar dig att göra det.

3. Att lämna ut dina personuppgifter till andra

3.1 Vi kan komma att lämna ut namn, postadress, e-postadress och telefonnummer (personuppgifter) till någon medlem av vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för de syften och på de rättsliga grunder som anges i denna policy.

3.2 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsbolag och/eller professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, erhålla professionell rådgivning eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det sker i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

3.3 Utöver de specifika utlämningar av personuppgifter som anges i detta avsnitt 3 kan vi lämna ut dina personuppgifter om ett sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om ett sådant utlämnande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det rör sig om ett domstolsförfarande eller ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

4. Bevarande och radering av personuppgifter

4.1 I detta avsnitt 4 beskrivs våra riktlinjer och förfaranden för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

4.2 Personuppgifter som vi behandlar för något eller några ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen.

4.3 Vi sparar dina personuppgifter enligt följande:

 • (a) Användningsuppgifter kommer att sparas i högst 10 år efter det att dina personuppgifter senast loggades in på webbplatsen;
 • (b) Förfrågningsuppgifter kommer att sparas under minst 12 månader efter det att förfrågan lämnats in och högst 10 år efter det att förfrågan lämnats in;
 • (c) Korrespondensuppgifter kommer att sparas under minst 12 månader efter inlämningsdatumet och högst 10 år efter den senaste korrespondensen.

4.4 I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange de perioder som dina personuppgifter kommer att sparas. I sådana fall kommer vi att bestämma lagringsperioden utifrån följande kriterier:

 • (a) Behållningsperioden för namn, postadresser, e-postadresser och telefonnummer bestäms utifrån om det rör sig om användning, förfrågningar eller korrespondens.

4.5 Utan hinder av de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 4 kan vi behålla dina personuppgifter om ett sådant bevarande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

5. Säkerhet för personuppgifter

5.1 Vi har åtagit oss att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

5.2 Dina uppgifter lagras på vår webbplats på Iomarts säkra brittiska server. Uppgifterna är inte tillgängliga eller används av serverföretaget. Du hittar Iomarts integritetspolicy här.

5.3 Dina uppgifter lagras också på säkra datorer på våra kontor i Bryssel, Belgien och Nyon, Schweiz.

6. Ändringar

6.1 Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats.

6.2 Du bör kontrollera den här sidan då och då för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

6.3 Vi kan komma att meddela dig om ändringar i denna policy via e-post.

7. Dina rättigheter

7.1 I detta avsnitt 7 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt GDPR:s dataskyddslagstiftning. Vissa av rättigheterna är komplexa och alla detaljer har inte tagits med i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa de relevanta lagarna och vägledningen från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är:

 • (a) rätten till tillgång;
 • (b) rätten till rättelse;
 • (c) rätten till radering;
 • (d) rätten att begränsa behandlingen;
 • (e) rätten att invända mot behandlingen;
 • (f) rätten till dataportabilitet;
 • (g) rätten att klaga till en tillsynsmyndighet, och
 • (h) rätten att återkalla samtycke.

7.3 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, om vi gör det, tillgång till personuppgifterna tillsammans med viss ytterligare information. Denna ytterligare information omfattar uppgifter om ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Under förutsättning att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att ge dig en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian kommer att tillhandahållas gratis, men ytterligare kopior kan bli föremål för en rimlig avgift.

7.4 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

7.5 Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar ditt samtycke till samtyckesbaserad behandling; du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen sker för direktmarknadsföring; personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen omfattar när behandlingen är nödvändig för att utöva yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

7.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är följande: du bestrider att personuppgifterna är korrekta; behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med vår behandling, men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och du har inväntat mot behandlingen, i väntan på att invändningen ska kontrolleras. Om behandlingen har begränsats på denna grund kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla dem på annat sätt: med ditt samtycke, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller av hänsyn till ett viktigt allmänintresse.

7.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation, men endast i den mån den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av någon officiell myndighet som vi har fått, eller för ändamålen med de legitima intressen som vi eller en tredje part har. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av personuppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

7.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (inklusive profilering för direkt marknadsföring). Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

7.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål på grunder som rör din särskilda situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

7.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

 • (a) samtycke, eller
 • (b) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås och sådan behandling utförs med automatiserade medel, har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller dock inte om den skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

7.11 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagarna har du en laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra detta i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

7.12 Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandlingen före återkallandet.

7.13 Du kan utöva dina rättigheter i samband med dina personuppgifter genom att skriftligen meddela oss eller via e-post, utöver de andra metoder som anges i detta avsnitt.

8. Webbplatser för tredje part

8.1 Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och information om webbplatser från tredje part.

8.2 Vi har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, tredje parters sekretesspolicy och praxis.

9. Uppdatering av information

9.1 Meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

10. Om kakor

10.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

10.2 Cookies kan vara antingen "permanenta" cookies eller "sessionscookies": en permanent cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig fram till det fastställda utgångsdatumet, om inte användaren raderar den före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

10.3 Cookies innehåller vanligtvis ingen information som identifierar en användare personligen, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till information som lagras i och erhålls från cookies.

11. Hantering av cookies

11.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies och att radera cookies. Metoderna för att göra detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om hur du blockerar och raderar cookies via dessa länkar:

 • (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (krom);
 • (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
 • (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 • (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
 • (e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari), och
 • (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.

11.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår webbplats.

12. Våra uppgifter

12.1 Denna webbplats ägs och drivs av UNI Global Union, Nyon, Schweiz.

12.2 Vi är registrerade i Schweiz.

12.3 Vårt huvudkontor är Avenue Reverdil 8-10, 1260 Nyon, Schweiz.

12.4 Du kan kontakta oss:

 • (a) per post till den postadress som anges ovan;
 • (b) genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen;
 • (c) per telefon, på det kontaktnummer som publiceras på vår webbplats från tid till annan, eller +41 22 365 2100.
 • (d) via e-post, genom att använda den e-postadress som publiceras på vår webbplats från tid till annan, eller contact@uniglobalunion.org.