Organiseringsmöte i Sydasien: Utöka arbetstagarnas rättigheter och organiseringsarbete i regionen

14.07.23

Organiseringsmöte i Sydasien: Utöka arbetstagarnas rättigheter och organiseringsarbete i regionen

UNI APROs sydasiatiska organisatörer samlades nyligen i Colombo för ett viktigt möte som syftade till att främja det regionala organiseringsarbetet och lägga grunden för inrättandet av ett sydasiatiskt organiseringscenter. Mötet fokuserade främst på att tillgodose behoven hos arbetstagare, särskilt inom den informella och informaliserade sektorn, nödvändighetsarbetare, samhällsarbetare och anställda inom vårdsektorn. Under hela mötet fördjupade sig deltagarna i olika ämnen, som att erkänna de informella arbetstagarnas bidrag till BNP, ta itu med de utmaningar som arbetstagare i gigekonomin står inför och utforma strategier för att stärka fackföreningarna och förbättra den sociala dialogen genom South Asia Organizing Centre.

Mötet lyfte fram betydande framsteg när det gäller att organisera arbetstagare i hela Sydasien. I Sri Lanka växte fackföreningen för anställda i köpcentrum och i Indien växte fackföreningen för anställda i den informella sektorn. I Nepal pågår insatser för att organisera gig-arbetare och anställda inom samåkningstjänster och samhällsarbetare inom vårdsektorn i de flesta sydasiatiska länder.

För att främja regionala organiseringsinsatser kretsade diskussionen kring inrättandet av ett sydasiatiskt organiseringscenter. Detta center kommer att spela en avgörande roll för att underlätta organiseringskampanjer, utbilda arbetstagare om deras rättigheter och tillhandahålla de resurser och det stöd som krävs för att de ska kunna förbättra sina arbetsvillkor. Genom att främja utvecklingen av organisatörer och vårda regionspecifik institutionell kunskap kommer centret att säkerställa ett smidigare projektgenomförande och ett kontinuerligt flöde av effektivt organiseringsarbete med sina medlemsförbund. Med en gemensam vision enades gruppen om att South Asia Organizing Centre kommer att främja rättvisa, värdighet och jämlikhet genom att göra det möjligt för arbetstagare att bygga makt och solidaritet genom organisering och främjande av social dialog.

Avslutningsvis hölls också ett tredagars FNV-utvärderingsmöte om organiseringen i Sydasien. Specifika mål för varje land fastställdes: bland annat antalet organisatörer, tillväxtmål för nya medlemmar och sektorsspecifika organiseringsmål. Det konstaterades att gig-ekonomin och plattformsarbetare är viktiga områden för policyarbete, som kräver ökad uppmärksamhet från fackförbunden.

UNI Asien och Stillahavsområdet