x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Debatt om offentlig upphandling i Europaparlamentet: "Finansiera inte social dumpning!"

12.01.24

Vid en plenardebatt i Europaparlamentet den 15 januari kommer parlamentsledamöterna att uppmana Europeiska kommissionen att se över direktivet om offentlig upphandling. Den största stötestenen? Kommissionen tillåter att sociala kriterier och kollektivavtal betraktas som diskriminerande åtgärder i offentlig upphandling.

Debatt om offentlig upphandling i Europaparlamentet: "Finansiera inte social dumpning!"

Måndagen den 15 januari 2024 kommer ledamöterna i Europaparlamentet (MEP) att debattera en muntlig fråga om "thur sociala kriterier i offentlig upphandling bidrar till att stärka sociala rättigheter, goda arbetsvillkor och inkluderande arbetsmarknader Kommissionen" under ett plenarsammanträde i Strasbourg.

Alltför ofta ger offentliga medel bränsle åt en social kapplöpning mot botten. Alltför ofta tilldelas offentliga kontrakt enbart på grundval av det lägsta priset. Och alltför ofta sker detta på bekostnad av arbetstagarna.

Debatten i Europaparlamentet kommer att utgöra det senaste steget i UNI Europa:s kampanj för att avslöja problemen med EU:s direktiv om offentlig upphandling. För att bara nämna några:

  • Är anständighet en diskriminerande åtgärd? Europaparlamentet har nyligen betänkande underströks den rättsliga osäkerheten om huruvida sociala kriterier och kollektivförhandlingar kan betraktas som diskriminerande åtgärder i ett offentligt kontrakt. Skulle en offentlig myndighet våga sätta upp höga och ambitiösa standarder för en offentlig upphandling om de fruktar att de kan bli stämda för det? Förmodligen inte. I plenardebatten kommer kommissionen att tillfrågas om den kommer att överväga att se över direktivet om offentlig upphandling för att undanröja denna osäkerhet.
  • Är grundläggande internationella arbetsrättigheter frivilliga? Man skulle kunna förvänta sig att kränkningar av arbetsrätten vid offentlig upphandling skulle vara oacceptabla. I verkligheten är det dock inte obligatoriskt att avsluta ett anbudsförfarande efter att kränkningar av arbetsrätten har förekommit. Än värre är att respekten för ILO:s konventioner inte får användas som ett obligatoriskt uteslutningskriterium innan entreprenören väljs ut. I plenardebatten kommer kommissionen att tillfrågas om den kommer att vidta åtgärder för att se till att en dålig entreprenör kan uteslutas från framtida anbudsförfaranden när grundläggande ILO-konventioner inte har respekterats tidigare.
  • Vem är ansvarig? Ändlösa underleverantörskedjor som sträcker sig över hela världen gör överträdelser svåra att upptäcka och ansvar lätt att ignorera. Det nuvarande direktivet har inte ett tillräckligt svar på detta problem. I plenardebatten kommer kommissionen att tillfrågas om den kommer att främja solidariskt ansvar och/eller begränsa underleverantörskedjor.

Flera institutioner har kritiserat bristerna i direktivet om offentlig upphandling: 

  • Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen är väl medveten om att dess frivilliga strategi för social offentlig upphandling inte är tillräcklig. När det gäller grön offentlig upphandling har kommissionen öppet sagt att "jämfört med en frivillig strategi kommer obligatoriska kriterier eller mål att säkerställa att hävstångseffekten av offentliga utgifter för att öka efterfrågan på produkter med bättre prestanda maximeras".
  • A 2023 Europeiska revisionsrättens rapport konstaterades att främjandet av strategisk upphandling för att uppmuntra till större hänsyn till miljömässiga, sociala eller innovativa aspekter har haft en begränsad effekt, och att andelen förfaranden som använder andra tilldelningskriterier än pris är mycket begränsad trots 2014 års reform av den offentliga upphandlingen. I rapporten dras slutsatsen att 2014 års reform av direktivet om offentlig upphandling inte har haft någon påvisbar effekt;
  • Den EMPL-kommitténs studie om de sociala konsekvenserna av offentlig upphandling från september 2023 framhöll de begränsningar som direktivet sätter för att följa kollektivavtal. Den rekommenderar därför att "revidera och förtydliga den obligatoriska sociala klausulen, genom att uttryckligen ange att kollektivavtal aldrig kan betraktas som en diskriminerande åtgärd i offentliga kontrakt.";
  • Vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet i oktober 2023, organiserad av EMPL-utskottet för social offentlig upphandling, uppmanade flera experter och parlamentsledamöter till en översyn av direktivet om offentlig upphandling för att få slut på den rättsliga osäkerheten kring användningen av kollektivavtal i kriterier för offentlig upphandling (sammanfattande artikel, program, streaming online);
  • Vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet i december 2021, som anordnades av IMCO-utskottet för hållbar offentlig upphandling, påpekade flera experter och parlamentsledamöter bristerna i direktivet om offentlig upphandling, att den frivilliga strategin för att nå social och grön hållbar upphandling inte är tillräcklig och att det behövs en översyn av direktivet (sammanfattande artikel, program, streaming online);
  • Arbetsgivare och fackföreningar från arbetsintensiva sektorer har publicerat gemensamma uttalanden där de uppmanar Europeiska kommissionen att anpassa reglerna för offentlig upphandling för att säkerställa att offentliga kontrakt endast tilldelas företag som är parter i eller följer de nationella kollektivavtalen (städning, säkerhet och catering);

Översynen av direktivet om offentlig upphandling är försenad sedan länge. Översynsrapporten som skulle kunna föreslå en rättsakt för att revidera direktivet om offentlig upphandling var planerad till 2019. Detta sköts upp till 2021. År 2021 sköt EU-kommissionen upp processen ytterligare till 2024, med motiveringen att det kommer att ta experter tre år att utarbeta granskningsrapporten om direktivet om offentlig upphandling.

Nu uppmanar en bred koalition av institutioner, fackföreningar, arbetsgivare, experter och parlamentariker EU-kommissionen att reformera direktivet. Stöd kampanjen för att reformera offentlig upphandling och säg till EU-kommissionen "Finansiera inte social dumpning!" på X.

Nyheter

UNI Europa